Test ve Ölçüm

1)Test ve Devreye Alma
2)Güç Trafoları Testleri:
İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER
Elektrik Tesisleri Kuvvetli Akımlar Yönetmeliği
TS EN 62271-1,100,-200,-202
3)Kesici Testleri:

Kesici Testleri
• Kesici açma ve kapama kontak zamanları ölçümü
• Kesici kontak geçiş direnç ölçümleri
• Motor ve bobin akımları ölçümü
• Koruma Röle Devreleri
• Koruma röleleri standart açma ve zaman testleri
gibi test ve ölçümler, devre kesici analizörümüz ile uzman kadromuz tarafından yapılır ve sistem tekrar devreye alınarak çalışır halde teslim edilir.. Kesici analizi testi, uzman mühendisimiz tarafından hemen raporlandırılır ve pdf olarak sizlere teslim edilir.

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

Kuvvetli Akımlar Yönetmeliğinin 8, 14, 16,39. maddelerine göre, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün 308. maddesine göre, Topraklama Yönetmeliğinin 10. maddesine göre devre kesicilerinin analizi ve bakımı uzman kişiler tarafından yapılmak zorundadır. TS 855,TS 4238,TS 8800

4)Ayırıcı Testleri
5)Akım Trafosu Testleri:
İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği Yürürlükteki TEDAŞ Yönetmelikleri Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörleri Muayene Yönetmeliği Madde 17- 2)

6)Gerilim Trafosu Testleri
İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği Yürürlükteki TEDAŞ Yönetmelikleri Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörleri Muayene Yönetmeliği Madde 17- 2)

7)Güç Kablolama Testleri:
İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

Elektrik Tesisleri Kuvvetli Akımlar Yönetmeliği Madde 61

8)Parafudr Testleri:
İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

Elektrik İç tesisat Yönetmeliği Madde 46
TS EN 60947-1 60947-2, 60947-3, 60947-4

9)Koruma ve Kontrol Röle Testleri:

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

TS EN 61439-1,TS EN 61439-2,TS EN 61439-3,TS EN 61439-4

10)Süpervizörlük Hizmetleri

11)Primer ve Sekonder Testleri

12)Topraklama Yayılma Direnç Testleri:

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği Madde 16a/16b-Madde 3 Çizelge 21′ de Paratoner ölçüm ve kontrolleri, ilgili İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuat kriterlerine uygun olarak kalibrasyonlu ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
IEC62305,IEC61312 ,TS 62305-1,TS 62305-2,TS 62305-3

13)Toprak Empedans Testleri:

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

1475 sayılı iş kanunu’nun 74. maddesi gereği çıkarılmış bulunan ve iş güvenliği tüzüğünün 270. – 354. maddeleri gereği elektrik tesislerinde topraklama yapılması gereklidir. Ayrıca 21/08/2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ”Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin 7. ve 10. maddeleri gereğince topraklama zorunlu hale getirilmiştir. Bu tesislerin periyodik kontrolü ise aynı yasanın (1475 sayılı iş kanunu) 25/11/2001 Tarih ve 24500 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ”Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliğinin Ek-P bölümü gereği tesislerin periyodik kontrolü yılda en az 1 kez yapılacaktır.

14)Generatör Testleri

15)Güç-Enerji Analizi ve Harmoniklerin Ölçülmesi:

Üretilen ve tüketilen elektriğin; kaliteli ve güvenilir olması için sabit frekanslı, sabit genlikli ve saf sinüsoidal olması gerekir.
Ancak gelişen güç elektroniği teknolojisi ile işletmelerdeki tristör ve IGBT gibi yüksek frekanslarda tetikleme yapabilen tüm yükler elektriksel çalışma karakteristiklerinden dolayı çeşitli frekans seviyelerinde harmonik adı verdiğimiz akımların oluşmasına neden olur.
• Faz-Nötr / Faz-faz arası gerilimlerin ölçümü
• CosØ ve PF (güç faktörü) ölçümü
• Her faz için ve toplam; güç(kW, kVar, kVA) ölçümü
• Frekans ölçümü (Hz) ,K Faktör hesaplama
• Akım ve gerilim harmoniklerinin ölçümü(THD)
Harmoniklerden arınmak ve kaliteli bir enerjiye sahip olmak için periyodik olarak güç-enerji analizi ve harmonik ölçümü yapılmalıdır.
Firmamızın uzman mühendis kadrosu güç enerji analizi ve harmonik ölçümünde size yardımcı olup, raporlandırarak pdf olarak sizlere teslim eder.

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliği ‘nin 11. maddesine göre iletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler tarafından; iletim sistemine bağlantıyla ilgili her bir ölçüm noktasında ve her bir uzlaşma periyodunda, sistemden çekilen endüktif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde ondördü, sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı ise yüzde onu geçemez. Elektrik Piyasa Şebeke Yönetmeliği’nin Ek-1 maddesine göre harmonik değerlerinin sınır değerlerinin altında olması gerekmektedir.

16)Termal Kamera ile Sıcaklık Ölçümü:

Enerji sistemlerinde; gevşek bağlantıdan, akım probleminden, sorunlu kablolardan dolayı aşırı ısınma meydana gelebilir. Elektrik sistemlerinde, bu fazla ısınmadan kaynaklı erimeler, kısa devreler oluşabilir. Bu sorunları can ve yüksek maliyetli kayıplara sebep olmadan termal kamera ile önceden tespit edip önlem almak mümkündür. Konusunda uzman mühendisimiz ve teknik elemanlarımız son teknoloji kalibrasyonlu termal kameralarla sıcaklık ölçümünde hizmet vermektedir.
Termal kamera ile sıcaklık ölçümü, mühendisimiz tarafından hemen raporlandırılır ve pdf olarak sizlere teslim edilir.

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

ASTM E1934 Standardına göre, işletmedeki elektrik tesisatının sıcaklık kontrolleri periyodik termal muayeneleri yapılmalıdır.

17)Aydınlık Şiddeti Ölçümü:

İş yerlerinde her türlü işin kusursuz yapılabilmesi ve en önemlisi de iş görenlerin göz sağlığının korunması için iyi bir aydınlatma tekniği gerektirir.
Firmamızın kalibrasyonlu test cihazı ve uzman kadrosu ile iş yerlerinde, okullarda, fabrikalarda, hastanelerde vb. yerlerde aydınlık şiddet ölçümü yapmaktadır.
Aydınlık şiddeti ölçümü, uzman mühendisimiz tarafından hemen raporlandırılır ve pdf olarak sizlere teslim edilir.

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğünün 16, 17, 18, 19. maddelerine göre, Kuvvetli Akımlar Yönetmeliğinin 23. maddesine göre, aydınlık şiddeti uzman kişiler tarafından periyodik olarak ölçülmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. KGSP 7080 PK Aydınlık Sistemi Periyodik Kontrol Prosedürü, aydınlık şiddeti ölçümünü periyodik olarak yaptırılmasını kapsar.

18)Gürültü Ölçümü:

Ağır ve tehlikeli işlerin yapılmadığı yerlerde, gürültü derecesi en fazla 80 desibel olmalıdır. Çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından çevresel gürültü, yönetmeliğin dışına çıkmamalıdır.
Firmamızın kalibrasyonlu test cihazı ve uzman kadrosu ile iş yerlerinde, okullarda, fabrikalarda ve hastanelerde vb. yerlerde gürültü şiddet ölçümü yapmaktadır.
Gürültü şiddeti ölçümü, uzman mühendisimiz tarafından hemen raporlandırılır ve pdf olarak sizlere teslim edilir.

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü 22 ve 78. maddelerine ve Gürültü Yönetmeliğine göre belirli periyotlarla gürültüden dolayı oluşan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için gürültü ölçümünün yapılıp kontrol altına alınmasını zorunlu tutar.

19)Elektrik İç Tesisatı Kontrolü:

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında TS HD 60364-4-43 standardına göre kontrol edilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.

20)Katodik Ölçümü:

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

TS 5141 EN 12954 Katodik koruma- Gömülü veya suya daldırılmış metalik yapılar, boru hatları için prensipler ve uygulama standardında madde 10.3,3,1 katodik koruma sisteminin muayenesi çizelge 2`e göre Galvanik Anot İstasyonlarında yıllık veya işletme gerektiriyorsa daha sık periyodik kontrolü yapılmalıdır. TS EN 12817, TS EN 12819 standartları çerçevesinde test edilerek raporlanır.

21)Yıldırımdan Korunma Sistemi Tesisat Kontrolü:

İLGİLİ YASA VE YÖNETMELİKLER

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, Yıldırımdan Korunma Yönetmeliği Madde 16a/16b-Madde 3 Çizelge 21′ de Paratoner ölçüm ve kontrolleri, ilgili İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) mevzuat kriterlerine uygun olarak kalibrasyonlu ölçüm cihazları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. IEC62305,IEC61312 ,TS 62305-1,TS 62305-2,TS 62305-3